Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Układanie płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego

Beton i gotowe elementy betonowe


W związku ze zjawiskiem skurczu jakie zachodzi w betonie podczas wiązania i twardnienia zaprawom klejowym stawiane są wyższe wymagania. W przypadku betonu młodszego niż 6 miesięcy nie należy zatem wykonywać okładzin przy zastosowaniu standardowych zapraw klejowych. Wyjątek stanowią w tym wypadku wielofunkcyjne zaprawy klejowe MULTISTONE ® oraz MULTILIGHT . W przypadku obu zapraw okładziny ceramiczne na betonie i gotowych elementach betonowych mogą być wykonywane już po upływie 3 miesięcy. Przed przystąpieniem do wykonywania okładziny podłoże betonowe powinno być jednak gruntownie sprawdzone. Pozostałości środków antyadhezyjnych do szalunków oraz warstwy tzw. spieku mogą powodować problemy z przyczepnością okładziny. Obecność resztek środków antyadhezyjnych można w prosty sposób sprawdzić poprzez zwilżenie podłoża wodą. Występowanie spieku kontroluję się najczęściej wykonując na budowie próbę wytrzymałości powierzchniowej podłoża betonowego.

1

Gruntowanie betonu jednokomponentowym środkiem BOTAMENT® D 11. Przed przystąpieniem do gruntowania należy sprawdzić czy nie występują pozostałości środków do szalunków oraz warstwy spieku.

2

Nakładanie warstwy kontaktowej z zaprawy MULTILIGHT.

3

Układanie płytek na zaprawie klejowej MULTILIGHT lub MULTISTONE®.

4

Spoinowanie zaprawą MULTIFUGE® , MULTIFUGE® Fine .