Gwarancja jakości

Izolacja najwyższej jakości

Bezpieczne schnięcie oraz kontrola grubości warstwy


Pomiar grubości warstwy mokrej

Zapewnienie jakości izolacji opisano m.in. w normie. Badanie można przeprowadzić szybko i łatwo. Daje ono pewność dobrze wykonanej pracy oraz stanowi dowód dla inwestora. W ramach zapewniania jakości, drogą wielu pomiarów sprawdzamy grubość warstwy w stanie mokrym. Należy wykonać co najmniej 20 pomiarów na dany obiekt lub 20 pomiarów na każde 100 m2 izolowanej powierzchni. Wyniki dokumentowane są w protokole wykonawczym. Taki sposób kontroli zapewnia wykonanie powłoki o odpowiedniej grubości w stanie suchym na całej powierzchni.

 

Kontrola procesu schnięcia

Drugim, obok grubości warstwy w stanie mokrym, kontrolowanym parametrem jest czas niezbędny do całkowitego wyschnięcia materiału. W oparciu o badanie niszczące na próbce referencyjnej określa się postępujący proces wysychania. W tym celu na podłoże odpowiadające pokrywanemu murowi nakłada się klin z masy bitumicznej. Należy go umieścić w wykopie, ponieważ to właśnie tam są najbardziej niekorzystne warunki schnięcia. W zależności od jakości zastosowanego materiału i panujących warunków klimatycznych po 2-3 dniach klin nacina się za pomocą nożyka. Dopiero wówczas, gdy materiał w całym przekrojuklina wykazuje mocną i zwartą strukturę, można zakładać, że nastąpiło całkowite wyschnięcie warstwy.

Wskazówka:

1

Pomiar grubości warstwy mokrej 

2

Badanie niszczące próbki referencyjnej

Elementy systemu
Kontakt