Nieuwe CLP-verordening: Wat u moet weten over de UFI-code (Unique Formula Identifier)

Sinds 01.01.2021 is de uitgebreide CLP-verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in werking getreden.

De nieuwe verordening bepaalt dat fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers van producten die gevaarlijke mengsels bevatten, in de toekomst een unieke formuleringsidentificatie op hun productetiketten moeten aanbrengen: de UFI-code.

Meer veiligheid door de code

De UFi-code is een 16-cijferige, alfanumerieke code die volgens bepaalde specificaties op het etiket van het product moet worden aangebracht.

Maar wat doet die code op de verpakking eigenlijk?

Heel eenvoudig – het helpt om een gevaarlijk mengsel nauwkeurig te identificeren, zodat het antigifcentrum sneller eerste hulp kan bieden. De Europese centra voor vergiftigingbestrijding hebben de belangrijkste receptbestanddelen van de producten voor deze codes opgeslagen. Dit betekent dat in geval van nood snel en gericht medische hulp kan worden verleend. De UFI-code is te vinden op bijna alle chemische bouwproducten, zoals tegellijmen, vulmiddelen of reactieve afdichtingsmiddelen. Op die manier draagt de bouwchemie bij tot een betere bescherming van de gebruiker.

De UFI-code bij Botament

Botament heeft de invoering van de UFI-code in een vroeg stadium gesteund en is prompt met de tenuitvoerlegging ervan begonnen. Tegen eind 2020 waren alle Botament-producten dus al correct geëtiketteerd. Maar ook met goederen die reeds zonder UFI-code werden geleverd, bent u veilig: alle getroffen producten werden tijdig aan het BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) gemeld en de overeenkomstige gegevens werden van daaruit ook aan de antigifcentra doorgegeven. Dit betekent dat alle noodzakelijke informatie te allen tijde in de juiste vorm beschikbaar is. Voor de overgangsperiode tot 31.12.2024 is latere etikettering derhalve niet nodig.

 

Let de volgende keer dat u chemische mengsels gebruikt op de UFI-code, zodat u deze in geval van nood snel en veilig kunt vinden.